Nyhedsbrev

Folkelisten.dk har åbne døre for alle folkeslag, alle etniske grupper alle kulturer, religioner osv. Således er alle velkommen til at komme og slå sig ned i Danmark, sålænge det er på danske vilkår....hvor man skal

"YDE FOR AT KUNNE NYDE!"

FLYGTNINGE- OG INDVANDRINGSPOLITIK

Der er årsagsforskelle på hvorfor udenlandske borgere søger til Danmark   

1.    Politiske eller religiøst forfulgte eller borgerkrigshærgede mennesker er dem vi kategoriserer som reelle flygtninge.
2.    Samfunds-, kultur-, socialt-, arbejds- og "økonomisk tiltrukket" indvandre er dem vi kategoriserer som tilflyttere eller som nydanskere og til dels "bekvemmelighedsflygtninge".

De reelle flygtninge i ovennævnte gruppe 1 ønsker reelt ikke, af egen fri vilje, at fraflytte deres hjemland land men er af lokale urolige omstændigheder tvunget væk fra deres bolig og hjemegn. Disse flygtninge skal vi tage hånd om og hjælpe i nærområdet hvor de familiemæssigt, kulturelt og socialt har deres netværk og daglige gøren og laden.

Således skal vi i samarbejde med FN, NATO og diverse nødhjælpsorganisationer om at ;

•    Etablere lokale lejre i flygtningenes nærområder med nødvendige faciliteter til at kunne opretholde en "nødtørftig og midlertidig" dagligdag.
•    Vi skal fremskaffe og fremsende, for Danmarks vedkommende, forholdsmæssige ressourcer, og stille disse til rådighed i de lokale lejre.
•    Vi skal IKKE yde økonomisk bidrag, men udelukkende materiel og faglig bistand, idet bistanden således kan overføres i forholdet 1:1 uden spild (misbrug) af private og offentlige midler.

Med hensyn til tilflytningen til Danmark af arbejdsmæssig-, samfundsmæssig- og kulturrelaterede karakterer og sågar gældende for de såkaldt "bekvemmelighedsflygtninge", så skal vi gennemføre følgende tiltag;

•    Genindførsel af fysisk grænsekontrol, herunder scanning af bilnummerplader osv. således at vi kan kontrollere tilstrømningen til Danmark.
•    Udmelding af EU, således at vi igen kan sætte egen agenda for Danmark, danskerne og fremtidige danskere.
•    Indførsel af regel om obligatorisk 5-årig optjeningspligt for tilflyttere og nydanskere, førend man frit kan trække på alle vores offentlige velfærdsydelser såsom børnebidrag, understøttelse, boligstøtte osv. Selvfølgelig kan herboende tilflyttere under ovennævnte 5-årsregel i en vis udstrækning trække på "fri offentlig skolegang", "skadestue assistance" osv.

Allerede modtagne flygtninge, midlertidigt bosiddende i Danmark, skal alle, indenfor 3 måneder, have en endelig og uigenkaldelig beslutning om hvorvidt de kan blive bosiddende i Danmark eller om de skal forlade Danmark indenfor 30 dage. Vi kan ikke tillade os at holde dem og danskere hen i uvished i al evighed!

Nye danskere (Indvandrere) bydes således hjertelig velkommen under givne vilkår;

  • De første 5 år er fuldstændig på egen regning.
  • Dansk kultur og sprog skal studeres og forståes.
  • Efter indfasningsperioden på 5 år, hvor der bidrages til den "fælles kasse" til finansiering af samfundet, kan vores nye medborgere ansøge om permanent opholdstilladelse og således indgå i samfundet og trække på velfærdssamfundets ydelser på lige fod med alle andre herboende danskere.
  • ...........Folkelisten.dk - Det tavse flertals stemme - NaturLigVis ☼